geometri semboller

SEMBOLLER

ise

ancak ve ancak

her

eleman›

bofl küme

eleman› de¤il

alt küme

kesiflim

birleflim

= eflit

eflit de¤il

< küçük

> büyük

küçük veya eflit

büyük veya eflit

efl

benzer

dik

// paralel

[AB AB ›fl›n›

[AB] AB do¤ru parças›

|AB| AB do¤ru parças›n›n uzunlu¤u

Va a kenar›na ait kenarortay uzunlu¤u

ha a kenar›na ait yükseklik uzunlu¤u

nA A aç›s›na ait aç›ortay uzunlu¤u

m(ëA) A aç›s›n›n ölçüsü

AéBC ABC aç›s›

A¿BC ABC üçgeni

A(A¿BC) ABC üçgeninin alan›

r yarݍap

AB yönlü do¤ru parças›

|x| x reel say›s›n›n multak de¤eri

ÂA A vektörü

|ÂA| ya da ||ÂA|| A vektörünün normu (uzunlu¤u)

A(x,y) A noktas›n›n koordinatlar›

Δ ax2+bx+c=0 denkleminde b2–4ac nin de¤eri (diskriminant) veya lineer

denklem sisteminde kat say›lar determinant›

{Âe1, Âe2} R2 nin standart taban› ( ( Âe1 = (1,0) ve Âe2 = (0,1) ) )

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !